Vessels

Name
IMO
Callsign
0
FT
YYYY
HH
0
YYYY
00000
FP
6896
B
0000000
Su-Wu-Xi-Huo-60018General Cargo Ship
0
0
566
3
WDC2623
2097
2327
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
789
WCY7339
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
949
0
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
000
152
0
9
999
6
30601
1097
1216
0000
1058
0380
663
68
10
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
WJH
BTJV
0
0
8328
1006
69
512
0000
YYYY
BFBC2
2
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
000000
Zheanjihuo1980General Cargo Ship
YYYY
12
2
Suyanhuo95666General Cargo Ship
0
56
AUU5
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
0
6
26
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
YYV5036
9
69
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
688
000
96
YYYY
365
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
001866
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
WDJ8414
WDK2502