Vessels

Name
IMO
Callsign
12
B
YYYY
YYYY
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
WDC2623
512
0
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
69
96
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
6896
23
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
9
999
1097
0000
000
6
0380
663
68
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
YYV5036
1216
000
WJH
2
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
BTJV
0
0
0000
566
0
BFBC2
949
56
2097
26
YYYY
WCY7339
365
0
10
0
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
9
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
6
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
8328
FP
0000000
0
00000
1058
2
152
HH
2327
FT
789
YYYY
0
69
3
0
WDH800O
YYYY
WDJ8414
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
30601
001866
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
Zheanjihuo1980General Cargo Ship