Schiffe

Name
IMO
Callsign
100200
YYYY
999
Xiangyun688General Cargo Ship
0000000
YYYY
BQLZ
100200
100200
1111111
Suyanhuo80958General Cargo Ship
100200
100200
TEST
0
00097
0
02708
Chon-Anhuo5006General Cargo Ship
100200
Yu-Zhou-Kou-Huo-0832General Cargo Ship
PSUP
100200
YYYY
Yuzhouchangshun888Other Tanker
0
0
0
Chonglunhuo5007General Cargo Ship
100200
0
Huaquan-128General Cargo Ship
100200
Wanhhirui-176General Cargo Ship
Su-Yan-Huo-86114General Cargo Ship
0000000
56
Lushouyu65567Fishing Vessel
100200
0000000
Spaceon-GracePassenger Ship
100200
Pengxin8866General Cargo Ship
YYYY
Hu-Bao-Shun-1-HaoGeneral Cargo Ship
Yuanda258General Cargo Ship
258
3700
Wananqinghuo9119General Cargo Ship
0000000
Suxinglongji59078General Cargo Ship
0
Penghang-668General Cargo Ship
100200
Huaquan-168Other Tanker
ChujiangqihaoSailing Vessel
100200
Wanlinquanhuo0108General Cargo Ship
100200
Zhejiashanhuo03633General Cargo Ship
O3633
70263
Jiangwuhang3088Other Tanker
100200
Zhefuyanghuo00788General Cargo Ship
TSTAISB
Minxing807General Cargo Ship
100200
100200
100200
100200
100200
87
YYYY
0
0
77777
ASD
55
896
16
BTGB
100200
BFBZ
601
08555
000000
0858
100200
100200
0
100200
0
100200
100200
100200
100200
0
0000
100200
YYYY
Su-Huai-Huo-9877General Cargo Ship
0000BD
100200
469
Sujunfuhuo-5688General Cargo Ship
0A1
100200
100200
25320
75105
YYYY
100200
0
JXMM
03118
0000000
0
0
0098
0
02708
02798
0
100000
BZYB6
BTBT
BLFC9
839
5
BSUM
100200
04359
7777
16
BZYB7
0
111
6296
0
00000
100200
142
100200
0000000
YYYY
100200
12
318
100200
DUA3230
0
0
000
70
6688
563
P
BRIL
16508
0000000
12345
14164
0000
50018
Wanhongyun982General Cargo Ship
0000000
0000
669
67288
100200
100200
100
0000000
0000
100200
1051
0000000
000
3333
DBA
26887
05117
100200
00129
BEMF7
100200
YYYY
04166
00000
10
01148
0
100200
100
000
100200
100200
100200
000000
69117
100200
00000
100200
100
100200
100200
100200
998
100200
100200
Yuan-Dong-6699General Cargo Ship
100200
0
100200
100200
BDG6
11608
12708
28
100200
100200
100200
100200
100200
100200
100200
100200
BZYB2
Wanhuoqiu9988General Cargo Ship
Chonglunj3011General Cargo Ship
100200
Yinxiang66General Cargo Ship
Suyanhuo32529General Cargo Ship
100200
02508
368
100200
2
100200
Changxun25General Cargo Ship
160701
Changxun26General Cargo Ship
160702
0798
69323
15141
100200
243
YYYY
Wan-Anqing-Huo-9287General Cargo Ship
YYYY
Zhenlingji8166General Cargo Ship
YYYY
Juneng808General Cargo Ship
Shun-Da988Passenger Ship
100200
100200
100200
00000
YYYY
Gan-Yuan-32Passenger Ship
100200
100200
0000000
213118
Chonglunji3018Other Tanker
100200
Jin-Hai818General Cargo Ship
188
000000
Chonglunhuo5008Other Tanker
000000
100200
100200
100200
1223334
100200
3
589
2268
100200
Wanlixinhuo0881General Cargo Ship
YYYY
0
Guoqiang1127General Cargo Ship
558
0
0000000
333
SSS
100200